Privacyverklaring

PRIVACY

Privacyverklaring en –reglement Dit is de privacyverklaring van HuurdersBelangenVereniging Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwkoop. Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 juni 2020.

Privacyreglement
Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door HBV Nieuwkoop, als verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die direct over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is, zijn persoonsgegevens.

Niet persoonsgebonden gegevens
U bent niet verplicht om wat voor gegevens dan ook te verstrekken als u van onze website gebruik maakt. Behalve als u besluit van een dienst of contactformulier gebruik te maken, dat via deze website wordt aangeboden.

Verwerkingsdoelen
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door HBV Nieuwkoop. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Verder delen wij uw gegevens alleen, als dat vereist is door wetgeving of overheidsinstanties.

Persoonsgebonden gegevens
HBV Nieuwkoop ontvangt direct informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze producten en diensten, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier, het sturen van een e-mail, of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u als lid van de HBV Nieuwkoop verwerken:

  • Volledige naam
  • Adres- en contactgegevens (mailadres, telefoonnummer)

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen.

Bewaartermijn
HBV Nieuwkoop bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Beveiliging
Wij zijn verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. We treffen daarnaast maatregelen om betrokkenen te informeren als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.

Klachten
Betrokkenen kunnen een klacht indienen als het privacyreglement of de AVG niet correct wordt nageleefd door HBV Nieuwkoop. Deze klacht kan worden ingediend bij de toezichthouder op de privacywetgeving de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Mocht u vragen of suggesties hebben omtrent deze website of privacyverklaring, dan horen we dat graag. Dit kunt u doen door het sturen van een mail naar info@hbvnieuwkoop.nl

Het internet is dynamisch en constant in ontwikkeling. Ook wat betreft privacy. Deze pagina kan dan ook zonder aankondiging vooraf door ons worden aangepast.

Contactgegevens

HBV Nieuwkoop
Postbus 158
2420 AD Nieuwkoop
E: info@hbvnieuwkoop.nl
T: 0172-572397